Schedule & Curriculum

LỊCH NĂM HỌC

Lịch học 2020 -2021 CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC

 • Term 1 Starts: 24/08/2020
 • Term 2 Starts: 23/02/2021
 • End of School Year: 18/06/2021
 • Student Days 189
 • Teacher Days 203

Lịch học 2020 -2021 CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC

 • Term 1 Starts: 24/08/2020
 • Term 2 Starts: 23/02/2021
 • End of School Year: 18/06/2021
 • Student Days 189
 • Teacher Days 203

Chú thích:

 • CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ:
 • CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN & CỘNG ĐỒNG
 • CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM:
 • LỄ HỘI, SỰ KIỆN
 • CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ HỌC THUẬT
 • CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ HỌC THUẬT

ngày 1 - 8 -15-22 - 29

Chương trình phát triển cá nhân & cộng đồng

ngày 3 - 5 7 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20 25 -27

Chương trình Quốc tế
Chương trình phát triển cá nhân & cộng đồng
Chương trình hỗ trợ học thuật

ngày 4 - 6 - 11 -13 -18 - 20 - 25 -27

Chương trình Việt Nam
Chương trình phát triển cá nhân & cộng đồng
Chương trình hỗ trợ học thuật

ngày 1 - 8 -15-22 - 29

Chương trình phát triển cá nhân & cộng đồng

ngày 3 - 5 7 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20 25 -27

Chương trình Quốc tế
Chương trình phát triển cá nhân & cộng đồng
Chương trình hỗ trợ học thuật

ngày 4 - 6 - 11 -13 -18 - 20 - 25 -27

Chương trình Việt Nam
Chương trình phát triển cá nhân & cộng đồng
Chương trình hỗ trợ học thuật

ngày 1 - 8 -15-22 - 29

Chương trình phát triển cá nhân & cộng đồng

ngày 3 - 5 7 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20 25 -27

Chương trình Quốc tế
Chương trình phát triển cá nhân & cộng đồng
Chương trình hỗ trợ học thuật

ngày 4 - 6 - 11 -13 -18 - 20 - 25 -27

Chương trình Việt Nam
Chương trình phát triển cá nhân & cộng đồng
Chương trình hỗ trợ học thuật

ngày 1 - 8 -15-22 - 29

Chương trình phát triển cá nhân & cộng đồng

ngày 3 - 5 7 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20 25 -27

Chương trình Quốc tế
Chương trình phát triển cá nhân & cộng đồng
Chương trình hỗ trợ học thuật

ngày 4 - 6 - 11 -13 -18 - 20 - 25 -27

Chương trình Việt Nam
Chương trình phát triển cá nhân & cộng đồng
Chương trình hỗ trợ học thuật

ngày 1 - 8 -15-22 - 29

Chương trình phát triển cá nhân & cộng đồng

ngày 3 - 5 7 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20 25 -27

Chương trình Quốc tế
Chương trình phát triển cá nhân & cộng đồng
Chương trình hỗ trợ học thuật

ngày 4 - 6 - 11 -13 -18 - 20 - 25 -27

Chương trình Việt Nam
Chương trình phát triển cá nhân & cộng đồng
Chương trình hỗ trợ học thuật

ngày 1 - 8 -15-22 - 29

Chương trình phát triển cá nhân & cộng đồng

ngày 3 - 5 7 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20 25 -27

Chương trình Quốc tế
Chương trình phát triển cá nhân & cộng đồng
Chương trình hỗ trợ học thuật

ngày 4 - 6 - 11 -13 -18 - 20 - 25 -27

Chương trình Việt Nam
Chương trình phát triển cá nhân & cộng đồng
Chương trình hỗ trợ học thuật

ngày 1 - 8 -15-22 - 29

Chương trình phát triển cá nhân & cộng đồng

ngày 3 - 5 7 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20 25 -27

Chương trình Quốc tế
Chương trình phát triển cá nhân & cộng đồng
Chương trình hỗ trợ học thuật

ngày 4 - 6 - 11 -13 -18 - 20 - 25 -27

Chương trình Việt Nam
Chương trình phát triển cá nhân & cộng đồng
Chương trình hỗ trợ học thuật

ngày 1 - 8 -15-22 - 29

Chương trình phát triển cá nhân & cộng đồng

ngày 3 - 5 7 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20 25 -27

Chương trình Quốc tế
Chương trình phát triển cá nhân & cộng đồng
Chương trình hỗ trợ học thuật

ngày 4 - 6 - 11 -13 -18 - 20 - 25 -27

Chương trình Việt Nam
Chương trình phát triển cá nhân & cộng đồng
Chương trình hỗ trợ học thuật

ngày 1 - 8 -15-22 - 29

Chương trình phát triển cá nhân & cộng đồng

ngày 3 - 5 7 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20 25 -27

Chương trình Quốc tế
Chương trình phát triển cá nhân & cộng đồng
Chương trình hỗ trợ học thuật

ngày 4 - 6 - 11 -13 -18 - 20 - 25 -27

Chương trình Việt Nam
Chương trình phát triển cá nhân & cộng đồng
Chương trình hỗ trợ học thuật

ngày 1 - 8 -15-22 - 29

Chương trình phát triển cá nhân & cộng đồng

ngày 3 - 5 7 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20 25 -27

Chương trình Quốc tế
Chương trình phát triển cá nhân & cộng đồng
Chương trình hỗ trợ học thuật

ngày 4 - 6 - 11 -13 -18 - 20 - 25 -27

Chương trình Việt Nam
Chương trình phát triển cá nhân & cộng đồng
Chương trình hỗ trợ học thuật

ngày 1 - 8 -15-22 - 29

Chương trình phát triển cá nhân & cộng đồng

ngày 3 - 5 7 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20 25 -27

Chương trình Quốc tế
Chương trình phát triển cá nhân & cộng đồng
Chương trình hỗ trợ học thuật

ngày 4 - 6 - 11 -13 -18 - 20 - 25 -27

Chương trình Việt Nam
Chương trình phát triển cá nhân & cộng đồng
Chương trình hỗ trợ học thuật

Học phí chương trình tiểu học

Hoạt động tại BRIS

Admissions

Đăng ký tham
quan trường

Bộ phận tư vấn tuyển sinh cơ sở gần nhất sẽ sớm liên hệ với phụ huynh cung cấp thông tin chương trình học, ưu đãi học phí và lịch tham quan trường nhé!

  Form registration